Vedtægter

 

DANSK AUTOCAMPER FORENING

VEDTÆGTER

 

 

Revideret/vedtaget på Generalforsamlingen i Auning den 21. maj 2016

§ 1

Formål:

Stk. 1.

Foreningens formål er, som forbrugerorganisation - helt uafhængig af enhver form for

erhvervsinteresse - at fremme interessen for en miljøvenlig adfærd med autocampere i

naturen.

Stk. 2.

At afholde møder og træf mellem ligesindede, for at udveksle erfaringer og styrke

sammenholdet.

Stk. 3.

At holde medlemmerne orienteret - gennem udsendelse af medlemsblad - minimum 4

gange årligt.

Stk. 4.

At varetage medlemmernes interesser over for myndigheder og interesseorganisationer.

Stk. 5.

At arbejde for et varieret tilbud af medlemsfordele.

Stk. 6.

At fremme samarbejdet med udenlandske autocamperklubber.

§ 2

Optagelse, eksklusion/nægtet optaget:

Stk. 1.

Dansk AutoCamper Forening optager medlemmer med interesse for autocampere.

Stk. 2.

Tidligere medlemmer ansøger bestyrelsen for optagelse.

Stk. 3.

Kun medlemmer, der har autocamper til rådighed vil kunne drage fuld fordel af foreningens

aktiviteter og tilbud.

Når man er medlem af DACF, men ikke har autocamper mere, men betaler sit kontingent,

da kan man fortsætte som medlem, komme til generalforsamling og andre træf.

Stk. 4.

Et medlem eller tidligere medlem, der modarbejder eller på anden måde skader

foreningens interesser, kan ekskluderes/nægtes optagelse.

Eksklusionen/nægtet optagelse sker ved bestyrelsens beslutning.

Beslutning om eksklusion/nægtet optagelse kræver, at et flertal af bestyrelses-medlemmerne stemmer derfor.

Forslag om eksklusion/nægtet optagelse kan stilles af et medlem af bestyrelsen eller af et menigt medlem.

Den, der er foreslået ekskluderet/nægtet optagelse, skal have lejlighed til at udtale sig for bestyrelsen, forinden beslutning træffes.

Bestyrelsens beslutning kan indbringes på førstkommende ”Ordinære Generalforsamling”, dog under et særskilt punkt på dagsordenen, men indtil Generalforsamlingen har truffet sin beslutning, er medlemmet suspenderet/nægtet optagelse.

Generalforsamlingsbeslutningen kan ændre bestyrelsens beslutning, men kun efter skriftlig afstemning og med mindst 2/3 stemmeflerhed.

Den ekskluderede/nægtet optagelse har lejlighed til at redegøre for sit standpunkt, inden afstemning finder sted. Eksklusion/nægtet optagelse kan ikke indbringes for nogen domstol.

Et medlem, der er ekskluderet/nægtet optagelse i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion/nægtet optagelse.

§ 3

Kontingent og indskud:

Stk. 1. Kontingent opkræves 1. december og forfalder til betaling den 15. december og gælder for det kommende regnskabsår, som er perioden 1. januar til 31. december.

Stk. 1a.

Kontingent kan vælges således:

a) ”Standard” 100% kontingent.

b) ”Online” 75% kontingent.

Begge typer kontingent giver samme rettigheder og medlemsfordele.

Vælger man ”Online” kontingent modtager man dog ikke papirbaserede medier, såsom eksempelvis medlemsblad og guide.

Medlemmer, der ønsker at skifte kontingenttype, skal give kassereren skriftlig besked senest den 30. september året før ændringen skal træde i kraft. Ændring af kontingentstatus gælder efterfølgende og minimum for det kommende regnskabsår.

Stk. 2. Ændringer af kontingent, indmeldelsesgebyr og logo (Sneglen) kan kun ske på generalforsamlingen.

Stk. 3.

Ved for sen indbetaling udsendes der rykker. Bladudgivelse og øvrige ydelser, samt

vejhjælp stopper omgående. Såfremt medlemmet ikke betaler kontingent inden 31. marts,

slettes medlemmet helt.

Stk. 4.

Medlemmerne kan afholde træf. Træfafgiften fastsættes af træfarrangøren. Såfremt

træfarrangøren ønsker sikring mod underskud, skal der fremsendes budget til bestyrelsen

senest 14 dage før afholdelse. Træffonden dækker herefter eventuelt underskud, såfremt

budgettet er godkendt af bestyrelsen. Der aflægges regnskab til bestyrelsen senest 14

dage efter afholdelse af træffet. Eventuelt overskud tilfalder træffonden.

§ 4

Generalforsamling:

Stk. 1.

Generalforsamlingen - der er foreningens højeste myndighed, uanset deltagerantal -

afholdes én gang årligt, en vilkårlig lørdag i maj måned. Dato for afholdelse af

generalforsamling næste år oplyses på indeværende generalforsamling og i

træfkalenderen.

Stk. 2.

Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt, senest 14 dage før afholdelsen.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i

hænde senest 1. februar.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal udsendes samtidig med indkaldelse til

generalforsamling.

Stk. 4.

Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de

fremmødte stemmeberettigede stemmer.

Stk. 5.

Stemmeberettigede er kun medlemmer, som har betalt kontingent. Hvert medlemsnummer

har én stemme ved afstemninger. På generalforsamlingen (ordinær som ekstraordinær)

kan der ikke stemmes pr. fuldmagt eller pr. stedfortræder.

Stk. 6.

1. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted

a) Hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

b) Hvis skriftlig begæring fremsendes til formanden af mindst 150 stemmeberettigede

medlemmer med angivelse af dagsorden.

2. Senest 5 uger efter bestyrelsens beslutning eller begæringens modtagelse skal

formanden indkalde medlemmerne med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel. Fristen for

indkaldelsen kan i særlige situationer fraviges, således at indkaldelsen kan medtages i

medlemsbladet.

Stk. 7.

Opløsning af foreningen kan ske på en lovligt indvarslet generalforsamling.

Stk. 8.

Ved opløsning skænkes foreningens midler til "Kræftens Bekæmpelse".

Stk. 9.

Dagsorden til generalforsamlingen skal minimum indeholde følgende punkter:

- Valg af stemmetællere.

- Bestyrelsens beretning (mundtligt).

- DACF Vejhjælp.

- Fremlæggelse af regnskab.

- Budgetorientering for kommende år.

- Indkomne forslag.

- Fastsættelse af kontingent.

- Valg af bestyrelsesmedlemmer.

- Valg af suppleanter.

- Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollant-suppleant.

- Eventuelt.

§ 5

Bestyrelsen:

Stk. 1.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, formand, næstformand, kasserer, sekretær og 5

bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, der alle skal være medlem af foreningen.

Stk. 2.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. På ulige årstal 5 bestyrelsesmedlemmer, på

lige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

Valgbare er alle medlemmer i DACF.

Bestyrelsen konstituerer sig senest dagen efter generalforsamlingen.

Mødet ledes af det i bestyrelsen længst værende medlem.

Ved personskifte konstituerer bestyrelsen sig ligeledes.

Stk. 3.

Der skal mindst være 3 bestyrelsesmedlemmer fra hver side af Storebælt. Flytter et

bestyrelsesmedlem i valgperioden, kan der ikke kræves nyvalg.

Stk. 4.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen, mindst 1 fra hver side af Storebælt.

Stk. 5.

Såfremt de i stk. 3 og 4 nævnte betingelser ikke kan opfyldes, vælges blandt de øvrige

kandidater.

Stk. 6.

Suppleanter kan indkaldes efter behov og deltage i bestyrelsesarbejdet - dog uden

stemmeret.

Stk. 7.

Bestyrelseskandidater, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, skal skriftligt

bekræfte deres kandidatur til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 8.

Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, tegner foreningen i alle anliggender.

Foreningens likvide midler skal være indsat på bank- eller girokonto. Fuldmagt til

foreningens konti har 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene altid skal være

kassereren eller Formanden.

Kassereren kan dog afholde sædvanlige udgifter uden forudgående fuldmagt fra andet

bestyrelsesmedlem, idet bestyrelsen kan tillade, at kassereren alene kan råde over en

driftskonto. Det maksimale indestående på denne driftskonto fastsættes årligt af

bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Indestående

på denne driftskonto må ikke overstige kr. 200.000,00 (kr. 200.000,00 i 2012 indeks kan

indeksreguleres jf. nettoprisindekset. 2012 = 130,2).

Stk. 9.

Bestyrelsen leder foreningen under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen

varetager foreningens interesser bl.a. over for myndigheder og interesseorganisationer, og

er suveræn i sine afgørelser. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i ind- og udland, evt.

via særligt udvalgte kontaktpersoner, der arbejder efter en funktionsbeskrivelse.

Stk. 10.

Foretager et bestyrelsesmedlem sig tiltag, som kan få konsekvenser for foreningen, skal

vedkommende på forhånd have bestyrelsens accept.

Stk. 11.

Bestyrelsen udpeger alle personer til regionrepræsentation, medlemsservice, redaktør,

redaktionsudvalg, kontaktpersoner, samt personer til øvrige udvalg mv.

Stk. 12.

Alle tillidsposter - valgte som udpegede - er ulønnede. Udgifter i forbindelse med

tillidsposterne refunderes efter de af bestyrelsen fastsatte regler. Bestyrelsen udarbejder

formåls- og funktionsbeskrivelser for alle i stk. 11 nævnte personer.

Stk. 13.

De eksisterende tillidsposter og udvalg mv. medvirker til udarbejdelse af de nævnte

funktionsbeskrivelser.

§ 6

Regnskab:

Stk. 1.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2.

Regnskabet fremlægges hvert år på generalforsamlingen i revideret stand.

Stk. 3.

På generalforsamlingen vælges hvert år én af 2 bilagskontrollanter for en valgperiode på 2

år.

Der vælges ligeledes en bilagskontrollantsuppleant for en valgperiode på 1 år.

§ 7

Bladet:

Stk. 1.

Foreningens medlemsblad redigeres af en redaktør og et redaktionsudvalg.

Stk. 2.

Foreningens formand er ansvarshavende redaktør.

Stk. 3.

Bladet bør foruden annoncer, almindeligt autocamperstof og foreningsmeddelelser give

spalteplads for alle indlæg af almen interesse for foreningens medlemmer.

Stk. 4.

Bestyrelsen udarbejder formåls- og funktionsbeskrivelse, målsætning og politik for bladets

redaktør og redaktionsudvalg. Bestyrelsen fastsætter antallet af bladudgivelser pr. år - dog

mindst 4.

§ 8

Medlemsservice:

Stk. 1.

Medlemsservice er foreningens sekretariat, der varetager tilbud og medlemsfordele mv.

Stk. 2.

Bestyrelsen udarbejder formåls- og funktionsbeskrivelser for medlemsservice.

§ 9

Regionsrepræsentanter og regionsformænd

Stk. 1.

Regionsrepræsentanter og regionsformænd er foreningens repræsentanter i de

pågældende regioner og varetager foreningens interesser over for lokale myndigheder og

samarbejdspartnere mv. Dog kan regionsrepræsentanter og -formænd ikke indgå

økonomiske aftaler på foreningens vegne uden bestyrelsens skriftlige godkendelse.

Stk. 2.

Regionsrepræsentanter og -formænd arbejder ud fra foreningens vedtægter og

funktionsbeskrivelse. Bestyrelsen udarbejder formåls- og funktionsbeskrivelse.

Stk. 3.

DACF’s bestyrelse afgør suverænt oprettelse af regioner samt godkendelse/afskedigelse

af regionsrepræsentanter og formænd.

Stk. 4.

Regionsrepræsentanter udpeges af bestyrelsen for en 2 årig periode. Der tilstræbes en

geografisk fornuftig spredning af regionsrepræsentanter i regionsområderne.

Stk. 5.

Hver region udpeger en regionsformand for 2 år ad gangen. Formanden godkendes af

bestyrelsen.

Stk. 6.

Der tilstræbes at foreningen dækker regionsområderne med 3 til 5 regionsrepræsentanter/

formand i regionerne.

Stk. 7.

Regionerne afholder møder efter behov, hvor aktiviteter besluttes. Formanden sørger for,

at der føres referat, som fremsendes til DACF formand senest 14 dage efter mødets

afholdelse.

Regionerne får tildelt max. ½ side spalteplads i hver udgave af ”AUTOCAMPEREN” til ”Nyt

fra regionerne”

Beslutter regionerne aktiviteter, der kræver økonomisk støtte, fremsender

regionsformanden begæring herom til foreningens kasserer vedlagt budgetoverslag for

aktiviteten.

Foreningens kasserer fremsender det nødvendige forskud til regionsformanden.

Regionsformanden aflægger regnskab for pågældende aktivitet med bilag vedlagt senest

14 dage efter aktivitetens afholdelse. Overskud/underskud tilfalder regionskontoen.

Stk. 8.

I foreningens regnskaber/kontoplan oprettes en konto for hver region. Regionerne får

tildelt et rådighedsbeløb fastsat af bestyrelsen, når regionen er på plads og godkendt af

bestyrelsen.

Beløbet er beregnet til dækning af møde- og kørselsudgifter i regionen samt øvrige

aktiviteter, der er besluttet af regionerne. Afregning af møde- og kørselsudgifter mv. sker

på samme vilkår, som bestyrelsen er underlagt.

Stk. 9.

Regionerne opfordres til at planlægge aktiviteter således, at disse giver overskud og

dermed øger regionernes muligheder for øget aktivitet til gavn for medlemmerne.

§ 10

DACF Vejhjælp:

Stk. 1.

"DACF-Vejhjælp" er en selvstændig enhed under DACF med det formål at samle DACF

medlemmer i en solidarisk enhed til varetagelse af medlemmernes behov for assistance

eller transport af køretøjer og personer. Kun medlemmer af DACF kan tegne abonnement

på "DACF-Vejhjælp".

Stk. 2.

"DACF-Vejhjælp" styres suverænt af DACF bestyrelse, evt. af en forretningsfører udpeget

af DACF bestyrelse. DACF udarbejder eller lader udarbejde "Abonnementsbetingelser",

samt fastlægger indmeldelsesgebyr, selvrisiko og abonnementspriser for et år ad gangen.

Ved hver ordinær generalforsamling aflægger forretningsfører / DACF bestyrelse en kort

beretning og regnskab for "DACF-Vejhjælp". Punktet "DACF-Vejhjælp" skal fremgå af den

ordinære dagsorden for DACF.

"DACF-Vejhjælp" regnskab revideres af DACF valgte bilagskontrollanter.

Stk. 3.

"DACF-Vejhjælp" regnskab, selvrisiko, indskud, garantikapital og priser kører som et

selvstændigt regnskab med egen konto i DACF foreningsregnskab.

Stk. 4.

"DACF-Vejhjælp" opretter en garantikapital ved indmeldelsesgebyr.

Stk. 5.

Ved prisændringer i "DACF-Vejhjælp" skal dette meddeles senest to måneder før

ikrafttrædelse.

"DACF-Vejhjælp" følger DACF til enhver tid gældende regnskabsår. Ved udtrædelse af

"DACF-Vejhjælp" tabes indmeldelsesgebyr (se i øvrigt abonnementsbetingelser).

Såfremt medlemmet opgiver urigtige oplysninger eller undlader at betale kontingent til

"DACF-Vejhjælp", slettes medlemmet.

§ 11

MedlemsService

tlf. +45 70 23 61 50

mandag kl. 17.00 - 19.00

 

Vejhjælp administration tlf. +45 70 23 61 50

mandag

kl.17.00 - 19.00

 

Skema for

Tilmelding af Stellplads

Markedets bedste

Vejhjælps Betingelser

Betalingsservice

tilmeld dit kontingent. Det eneste du skal bruge er reg. Nr. konto nr. og medlems nr.

BETALINGSSERVICE

For at gøre brug af link til mailadresser - så skal følgende først være gjort:

1.

Tryk på den mailadresse som skal skrives til, - hvis man her bliver bedt om at oprette en mailkonto! Så

2.

skriv din egen mailadresse/ konto og tryk opret.

Nu bliver din egen mail åbnet automatisk hver gang du trykker på et mailadresse-link

og modtager-adressen er sat ind.

WALKIETALKIE

DACF har sine egne frekvenser

som kan bruges på UHF Walkie'e

 

 

 

 

 

 

Medlemservice

service(a)dacf.dk/

+45 70 23 61 50

 

Vejhjælp

vejhjaelp(a)dacf.dk

/+45 70 23 61 50

 

App /Stellplatz

plads(a)dacf.dk

 

Hjemmeside/

Træfkalender:

webmaster(a)dacf.dk

 

DacfShoppen:

shop(a)dacf.dk

 

Rejsekonsulent:

rejsekonsulent(a)dacf.dk

 

Rabat aftaler/bannerannoncer

formand(a)dacf.dk

 

Bladredaktion og Guide:

formand(a)dacf.dk

 

Facebook/Forum:

forum(a)dacf.dk