Vedtægter

MedlemsService

tlf. +45 70 23 61 50

mandag og onsdag kl. 16.00 - 19.00

 

Vejhjælp administration tlf. +45 70 70 22 03

mandag og onsdag kl. 16.00 - 19.00

Markedets bedste

Vejhjælps Betingelser

BETALINGSSERVICE

Tilmeld dit kontingent til BS:

så sparer du kr. 25,- om året

da vi ikke skal sende girokort

 

 

 

 

 

Medlemservice

service@dacf.dk/

+45 70 23 61 50

 

Vejhjælp

vejhjaelp@dacf.dk

/+45 70 70 22 03

 

App /Stellplatz

plads@dacf.dk

 

Hjemmeside/

Træfkalender:

webmaster@dacf.dk

 

DacfShoppen:

shop@dacf.dk

 

Rejsekonsulent:

rejsekonsulent@dacf.dk

 

Rabat aftaler/bannerannoncer

bestost2@dacf.dk

 

Bladredaktion og Guide:

formand@dacf.dk

 

Facebook/Forum:

forum@dacf.dk

WALKIETALKIE

DACF har sine egne frekvenser

som kan bruges på UHF Walkie'e

 

 

DANSK AUTOCAMPER FORENING

VEDTÆGTER

 

 

Revideret/vedtaget på Generalforsamlingen i Auning den 21. maj 2016

§ 1

Formål:

Stk. 1.

Foreningens formål er, som forbrugerorganisation - helt uafhængig af enhver form for erhvervsinteresse -

at fremme interessen for en miljøvenlig adfærd med autocampere i naturen.

Stk. 2.

At afholde møder og træf mellem ligesindede, for at udveksle erfaringer og styrke sammenholdet.

Stk. 3.

At holde medlemmerne orienteret - gennem udsendelse af medlemsblad - minimum 4 gange årligt.

Stk. 4.

At varetage medlemmernes interesser over for myndigheder og interesseorganisationer.

Stk. 5.

At arbejde for et varieret tilbud af medlemsfordele.

Stk. 6.

At fremme samarbejdet med udenlandske autocamperklubber.

§ 2

Optagelse, eksklusion/nægtet optaget:

Stk. 1.

Dansk AutoCamper Forening optager medlemmer med interesse for autocampere.

Stk. 2.

Tidligere medlemmer ansøger bestyrelsen for optagelse.

Stk. 3.

Kun medlemmer, der har autocamper til rådighed vil kunne drage fuld fordel af foreningens aktiviteter og

tilbud.

Når man er medlem af DACF, men ikke har autocamper mere, men betaler sit kontingent, da kan man

fortsætte som medlem, komme til generalforsamling og andre træf.

Stk. 4.

Et medlem eller tidligere medlem, der modarbejder eller på anden måde skader foreningens interesser, kan

ekskluderes/nægtes optagelse.

Eksklusionen/nægtet optagelse sker ved bestyrelsens beslutning.

Beslutning om eksklusion/nægtet optagelse kræver, at et flertal af bestyrelses-medlemmerne stemmer

derfor.

Forslag om eksklusion/nægtet optagelse kan stilles af et medlem af bestyrelsen eller af et menigt medlem.

Den, der er foreslået ekskluderet/nægtet optagelse, skal have lejlighed til at udtale sig for bestyrelsen,

forinden beslutning træffes.

Bestyrelsens beslutning kan indbringes på førstkommende ”Ordinære Generalforsamling”, dog under et

særskilt punkt på dagsordenen, men indtil Generalforsamlingen har truffet sin beslutning, er medlemmet

suspenderet/nægtet optagelse.

Generalforsamlingsbeslutningen kan ændre bestyrelsens beslutning, men kun efter skriftlig afstemning og

med mindst 2/3 stemmeflerhed.

Den ekskluderede/nægtet optagelse har lejlighed til at redegøre for sit standpunkt, inden afstemning finder

sted. Eksklusion/nægtet optagelse kan ikke indbringes for nogen domstol.

Et medlem, der er ekskluderet/nægtet optagelse i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun

optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved

beslutning om eksklusion/nægtet optagelse.

§ 3

Kontingent og indskud:

Stk. 1.

Kontingent opkræves 1. december og forfalder til betaling den 15. december og gælder for det kommende

regnskabsår, som er perioden 1. januar til 31. december.

Stk. 1a.

Kontingent kan vælges således:

”Standard” 100% kontingent.

”Online” 75% kontingent.

Begge typer kontingent giver samme rettigheder og medlemsfordele.

Vælger man ”Online” kontingent modtager man dog ikke papirbaserede medier, såsom eksempelvis

medlemsblad og guide.

Medlemmer, der ønsker at skifte kontingenttype, skal give kassereren skriftlig besked senest den 30.

september året før ændringen skal træde i kraft. Ændring af kontingentstatus gælder efterfølgende og

minimum for det kommende regnskabsår.

Stk. 2.

Ændringer af kontingent, indmeldelsesgebyr og logo (Sneglen) kan kun ske på generalforsamlingen.

Stk. 3.

Ved for sen indbetaling udsendes der rykker. Bladudgivelse og øvrige ydelser, samt vejhjælp stopper

omgående. Såfremt medlemmet ikke betaler kontingent inden 31. marts, slettes medlemmet helt.

Stk. 4.

Medlemmerne kan afholde træf. Træfafgiften fastsættes af træfarrangøren. Såfremt træfarrangøren

ønsker sikring mod underskud, skal der fremsendes budget til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse.

Træffonden dækker herefter eventuelt underskud, såfremt budgettet er godkendt af bestyrelsen. Der

aflægges regnskab til bestyrelsen senest 14 dage efter afholdelse af træffet. Eventuelt overskud tilfalder

træffonden.

§ 4

Generalforsamling:

Stk. 1.

Generalforsamlingen - der er foreningens højeste myndighed, uanset deltagerantal - afholdes én gang

årligt, en vilkårlig lørdag i maj måned. Dato for afholdelse af generalforsamling næste år oplyses på

indeværende generalforsamling og i træfkalenderen.

Stk. 2.

Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt, senest 14 dage før afholdelsen.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 1.

februar.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal udsendes samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

Stk. 4.

Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte

stemmeberettigede stemmer.

Stk. 5.

Stemmeberettigede er kun medlemmer, som har betalt kontingent. Hvert medlemsnummer har én stemme

ved afstemninger. På generalforsamlingen (ordinær som ekstraordinær) kan der ikke stemmes pr. fuldmagt

eller pr. stedfortræder.

Stk. 6.

1. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted

a) Hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

b) Hvis skriftlig begæring fremsendes til formanden af mindst 150 stemmeberettigede medlemmer med

angivelse af dagsorden.

2. Senest 5 uger efter bestyrelsens beslutning eller begæringens modtagelse skal formanden indkalde

medlemmerne med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel. Fristen for indkaldelsen kan i særlige situationer

fraviges, således at indkaldelsen kan medtages i medlemsbladet.

Stk. 7.

Opløsning af foreningen kan ske på en lovligt indvarslet generalforsamling.

Stk. 8.

Ved opløsning skænkes foreningens midler til "Kræftens Bekæmpelse".

Stk. 9.

Dagsorden til generalforsamlingen skal minimum indeholde følgende punkter:

- Valg af stemmetællere.

- Bestyrelsens beretning (mundtligt).

- DACF Vejhjælp.

- Fremlæggelse af regnskab.

- Budgetorientering for kommende år.

- Indkomne forslag.

- Fastsættelse af kontingent.

- Valg af bestyrelsesmedlemmer.

- Valg af suppleanter.

- Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollant-suppleant.

- Eventuelt.

Kontakt os her:

 

bestost2@dacf.dk

Medlemmers eget salg

af autocamper

Kontakt os her:

 

bestost2@dacf.dk